Om GR

Om GR

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner ca 950.000 invånare.  GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen. Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt. 

 

 

GR Utbildning

GR Utbildning är den del av GR som arbetar för det livslånga lärandet. Arbetet leds av Utbildningsgruppen som är Göteborgsregionens politiska styrgrupp för regiongemensamma satsningar på utbildningsområdet. Som grund för arbetet ligger en utbildningsvision och regionalpolitiska utbildningsmål som varje år formuleras i en inriktning. Verksamheten omfattar samtliga skolformer som kommunerna har ett ansvar för och ingen annanstans i Sverige finns en lika bred och djup samverkan som omfattar så många barn, unga och vuxna i lärande.

Läs mer om GR och GR Utbildning på www.grkom.se